Chủ đầu tư: Liên đoàn địa chất xạ hiếm

Năm thực hiện: 2016

Hạng mục thực hiện:  Thiết kế công trình