Chủ đầu tư: Công ty DABACO DABACO
Năm thực hiện: 2007
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình