Chủ đầu tư: BQL Dự Án thành phố Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2008
Hạng mục thực hiện: Thiết kế công trình